Logopedska dijagnostika je proces čija je svrha i cilj otkrivanje potencijalnih poteškoća kod djece i odraslih.
Provodi se putem opservacije, intervjua s roditeljima, primjenom standardiziranih testova te putem različitih logopedskih zadataka kojima se procjenjuju određena područja jezično, govornog i komunikacijskog razvoja.

Nakon provedene logopedske dijagnostike, roditelji/skrbnici dobivaju sve informacije o postignutim rezultatima dijagnostike te o tome je li i koliko često je potrebno pohađanje logopedske terapije.

Logopedska dijagnostika se provodi individualno, u trajanju od 45 – 90 minuta, ovisno o dobi djeteta i složenosti poremećaja.

Postoji li potreba za dodatnim pretragama (psiholog, rehabilitator, otorinolaringolog, neurolog, audiolog…) uputit ćemo Vas kod stručnjaka iz navedenih područja s kojima surađujemo, a čije mišljenje i nalaz nam može pomoći u daljnjem radu.

Logopedska dijagnostika obuhvaća:

 • procjenu ranog komunikacijskog i jezično, govornog razvoja
 • procjenu teškoća socijalne komunikacije i teškoća iz spektra autizma
 • procjenu fonološko-artikulacijskih poremećaja
 • procjenu poremećaja tečnosti govora (mucanje i brzopletost)
 • procjenu razvojnog jezičnog poremećaja
 • procjenu predvještina čitanja, pisanja i računanja (predškolska dob)
 • procjenu čitanja, pisanja i računanja (školska dob)
 • procjenu specifičnih teškoća u učenju (disleksija, disgrafija i diskalkulija)
 • procjenu jezika, govora, čitanja i pisanja kod osoba s afazijom
 • procjenu ostalih logopedskih poremećaja (dječja govorna apraksija, poremećaj glasa, oštećenja sluha…)

Nakon provedene logopedske dijagnostike ili uvidom u postojeće logopedske nalaze i dokumentaciju ostalih stručnjaka krećemo s provođenjem logopedske terapije. Logopedska terapija provodi se od najranije pa sve do odrasle dobi, ovisno o poteškoćama o kojima je riječ.

Trajanje i ishod logopedske terapije ovise o djetetovim poteškoćama, njegovim sposobnostima, redovitim dolascima na terapiju i radu roditelja s djetetom kod kuće prema uputama terapeuta. Vrlo je važno da su roditelji svjesni djetetovih poteškoća te da usklade vlastite želje sa stvarnim djetetovim mogućnostima.

Individualni tretman traje 30 ili 45 minuta. Dinamika dolazaka na terapiju je jedan, dva ili više puta sedmično ovisno o poteškoćama pojedinog djeteta/odrasle osobe.

Procjena se odvija pregledom djeteta, razgovorom s roditeljima, inicijalnim snimanjem djeteta u sobi senzorne integracije u trajanju od 45 minuta (baseline) uz kliničko zapažanje senzornih procesa, ideacije, motoričkog planiranja, socijalnih vještina, komunikacije i ponašanja.

Nakon toga terapeut na osnovu analize snimka i svih zapažanja u toku pregleda, kao i anamneze uzete od roditelja, piše završni nalaz procjene.

Procjena senzorne integracije je preduvjet za izradu senzornog profila djeteta, tj. individualnog programa poticanja senzorne integracije koji je temeljen na jakim stranama djeteta te ima za cilj osigurati optimalne uvjete za razvoj potencijala.

Terapija senzorne integracije traje 45 minuta i odvija se u sobi senzorne integracije.

Terapija se sprovodi kroz igru koja mora biti ciljana i dovoljno motivirajuća kako bi dijete sarađivalo. Na taj način se dijete angažuje u aktivnostima koje zadovoljavaju njegove potrebe i omogućavaju mu da formira adaptivne reakcije neophodne za razvoj funkcija sa kojima dijete ima teškoće. Svaka aktivnost mora da ima smisla i da bude usmerena ka nekom cilju. Cilj je da dijete može da se igra sa nečim na funkcionalan i konstruktivan način te da tako postane sposobno da svrsishodno organizuje svoje ponašanje.

Boravak u senzornoj sobi omogućava djeci da razviju senzorne vještine koje će im biti potrebne za život. Stimulirajuća atmosfera omogućava poboljšanje koordinacije, unapređuje sposobnosti komunikacije, deluje relaksirajuće na decu koja su stalno u pokretu i usmerava pažnju neaktivne dece.

Bitno je istaći da nije reč o metodi lečenja, već metodi koja stimulacijom čula djeci i odraslima sa poremećajem senzorne integracije treba da omogući da ispolje svoje uspavane potencijale i postignu emocionalni balans.

Namijenjeno djeci sa nerazvijenom verbalnom komunikacijom. Pomoću piktograma (sličica) dijete može naučiti komunicirati sa okolinom. U knjizi se nalaze pojmovi u slikama prilagođeni individualno svakom djetetu i njegovim potrebama. Slike su čičkom zalijepljene za stranice knjige da ih dijete može lako uzimati I vraćati u knjigu.

Na Vaš zahtjev izrađujemo knjigu koja će pomoći vašem djetetu da razvije komunikaciju s okolinom. Da bi se knjiga mogla koristiti dijete mora naučiti kako komunicirati pomoću slika. Za to nam pomaže posebna metoda koja se zove PECS.

Namijenjeno je roditeljima i ostalim korisnicima koji nisu uključeni u logopedsku terapiju, a htjeli bi povremeno savjetovanje, odnosno upute i smjernice za rad kod kuće.

Kada nam se obratiti

 • GOVOR VAŠEG DJETETA SE SPORO RAZVIJA

 • GOVOR DJETETA JE TEŠKO RAZUMLJIV

 • VAŠE DIJETE NE GOVORI

 • POGREŠNO IZGOVARA NEKE GLASOVE

 • IMA POREMEĆEN TEMPO GOVORA

 • KONCENTRACIJA MU JE LOŠIJA

 • IMA TEŠKOĆE U ČITANJU I PISANJU

 • NEMIRNO JE

UKOLIKO STE ZABRINUTI I IMATE SUMNJE DA SE VAŠE DIJETE NE RAZVIJA I NE PONAŠA U SKLADU S OČEKIVANOM DOBI

Kontaktirajte nas!